23. Aug. 2019

1, KOBAYASHI Ryoyu

2, SATO Yukiya

3, SATO Keiichi